16 maja 2016

Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Geocaching Polska” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Legnica.
 2. Stowarzyszenie może powoływać koła, które działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 5

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. ochrona środowiska,
 2. działalność kulturalna związana z:
  • poznawaniem zabytków i zdobywaniem wiedzy na temat ich historii,
  • poznawaniem przyrody żywej i nieożywionej oraz zdobywaniem wiedzy na temat jej powstawania, funkcjonowania i roli w życiu człowieka,
 3. poszerzanie grona miłośników i sympatyków Geocachingu,
 4. upowszechnianie wiedzy o Geocachingu, turystyce, historii kraju i regionu oraz ochronie środowiska,
 5. poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych kraju oraz jego promocja,
 6. działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
 7. wzmacnianie więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych, zwłaszcza rodzinnych,
 8. działalność wydawnicza,
 9. popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii satelitarnej wśród społeczeństwa,
 10. promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie,
 11. wzbogacanie zasobów sieci Internet,
 12. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
 13. działalność wspomagająca realizację wymienionych zadań.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych,
 2. kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony,
 3. inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska,
 4. inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących właściwego stosunku do przyrody żywej i nieożywionej,
 5. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz świadomości historycznej oraz znajomości dziedzictwa narodowego
 6. zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu,
 7. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska,
 8. zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań na rzecz ochrony środowiska,
 9. organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką zrównoważonego rozwoju,
 10. inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi,
 11. organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku,
 12. przekazywanie projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji (władze samorządowe),
 13. działalność wydawniczą w zakresie dokumentacji archiwalnej, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie Geocachingu, turystyki, świadomości historycznej, ochrony środowiska i innych form aktywnego wypoczynku,
 14. organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia,
 15. ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez i wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Stowarzyszenia,
 16. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, towarzystwami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
 17. inicjowanie wydawnictw artystycznych i reklamowych o Geocachingu, turystyce, dziedzictwie historycznym i kulturalnym,
 18. propagowanie turystycznych i kulturalnych walorów kraju,
 19. działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,
 20. informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. rzeczywistych,
 2. wspierających.

§ 9

 1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i jest aktywnie zaangażowana w realizację jego celów.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być również obywatel innego kraju. Osoba taka zostaje przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnie złożonej deklaracji.

§ 10

Członek rzeczywisty ma prawo:

 1. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
 2. podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu,
 3. zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 4. legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnie złożonej deklaracji.
 2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego poza głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

§ 12

Członek rzeczywisty i wspierający zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 13

 1. Członków rzeczywistych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów członków Zarządu.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 14

Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami rzeczywistymi.

§ 15

Członkostwo rzeczywiste Stowarzyszenia ustaje w razie

 1. pisemnej rezygnacji członka,
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat,
 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 4. śmierci członka,
 5. rozwiązania się Stowarzyszenia,
 6. z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu.

§ 16

Członkostwo wspierające ustaje w razie:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu,
 2. skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego uchwałą Zarządu,
 3. utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
 4. rozwiązania się Stowarzyszenia.

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia nie mogą sprawować swoich funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 4. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.

Walne Zebranie

§ 19

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  • wybór Prezesa,
  • na wniosek Prezesa powołuje się i odwołuje Sekretarza i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń,
  • uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  • podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  • opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
  • powoływanie władz Stowarzyszenia,
  • ustalanie wysokości składek,
  • podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu
 2. Walne Zebranie powinno odbyć się co najmniej raz w roku.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:
  • w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,
  • w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 5. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia.
 2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

Zarząd

§ 21

 1. Zarząd składa się z minimum 3 osób wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.
 3. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.

§ 22

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa lub Sekretarza.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania,
 3. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
 4. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków,
 5. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
 7. zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
 8. ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia,
 9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 2. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym może brać udział upoważniony członek Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
 3. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.

§ 26

Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 27

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
 2. zapisy, darowizny,
 3. wpływy z działalności statutowej,
 4. wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
 5. wpływy z aukcji,
 6. dotacje budżetowe, subwencje,
 7. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 8. inne wpływy.

§ 28

Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika, względnie dwóch innych uprawnionych członków Zarządu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 29

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:
  • w pierwszym terminie -co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,
  • w drugim terminie -zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków.
 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.